Aktuality24. října - 30. neděle v mezidobí - Misijní neděle

Na bohoslužbách není počet účastníků omezen, je třeba splnit 3 podmínky: ochrana respirátorem, rozestupy 2 metry (kromě členů rodiny) a používání dezinfekce na ruce. Dále je dobré se vyhnout podávání rukou a eucharistii nadále přijímat na ruku.

Dnešní sbírka je věnována na podporu misií. Všem dárcům Pán Bůh zaplať. Na misie putuje i výtěžek z misijního koláče, který se bude nabízet po mši svaté před kostelem.

Po mši svaté v 10:00 bude na faře i misijní dýňová polévka a otevřená kavárna.

Příští neděli bude při všech bohoslužbách udílení svátosti nemocných. Svátost mohou přijmout ti, kdo jsou vážně nemocní, nebo jsou již vyššího věku. Ke svátosti nemocných patří i svaté přijímání a svátost smíření.

Dnes odpoledne v 15 hodin bude na Kostelíčku růžencová pobožnost.

Středa je adorační den farnosti. Na adorační službu se můžete zapisovat na webu.

Je možné zadávat intence mší svatých, buď osobně v zákristii nebo prostřednictvím e-mailu.

Farnost Brno-Lesná vytiskla kalendář pro rok 2022 a věnovala nám ho na podporu stavby nového kostela v Líšni. Kalendář prodáváme za 70,- Kč a výtěžek putuje na konto stavby kostela. Pokud máte možnost zajistit prodej více kalendářů, dejte nám prosíme vědět.

Hledáme dobrovolníky na obsluhu do farní kavárny, která je otevřena každou neděli po 10:00 mši svaté ve farním dvoře. Zájemci se mohou hlásit v kostele, nebo u paní Válkové.

Je možné se přihlásit na přípravu na biřmování. Příprava začne v polovině listopadu. Zapisujte se na listinu v zákristii nebo na webu farnosti.

Farnost Brno-Nová Líšeň vás zve na 9. ročník Jarmarku pro Radost, který proběhne 21.11. 2021 na slavnost Krista Krále po mši svaté v Salesku. Budeme rádi, když se do příprav jarmarku zapojíte i vy. Můžete darovat domácí produkty, jako zavařeniny, okurky, bylinky a jiné. Můžete i něco pěkného vyrobit. Můžete též darovat např. hry, hračky, knížky, kabelku. To vše pak přineste 7. a 14. listopadu vždy po nedělní mši svaté do Saleska. Darované věci, které se neprodají vrátíme dárcům, proto prosíme uveďte vždy i jméno dárce. Součástí jarmarku bude i koláčový trh, budeme tedy rovněž rádi, když něco dobrého napečete. Výtěžek z jarmarku bude dán na účet farnosti na výstavbu kostela Ducha Svatého v Brně Líšni. Předem velké díky a těšíme se, že se přidáte.
Kontaktní osoba: Marie Tomášová

Vždy v úterý v 19:00 probíhá na Salesku biblická hodina na téma: Evangelium sv. Jana.

V úterý 9.11. zve Salesko rodiče a děti na akci „Uspávání zvířátek“. Čelovku či baterku s sebou. Sraz před Saleskem.

V pátek v 18:45 probíhá na faře kurz „Otazníky křesťanství“ pro dospělé, kteří se chtějí blíže seznámit s křesťanstvím nebo se připravit ke křtu, biřmování či svatému přijímání.

Je možné se přihlásit na přípravu na biřmování. Příprava začne v polovině listopadu. Zapisujte se na na webu farnostlisen.cz

Orel Líšeň vás srdečně zve na již 5. ročník Svatomartinské zábavy, která se uskuteční v pátek 19.11. od 19:30 hod. v Dělňáku. Předprodej vstupenek bude příští neděli 30.10. po mši sv. v 10 hod. ve farní kavárně.

Během podzimních prázdnin je Salesko uzavřené a ve středu a v pátek nebudou v kapli na Salesku mše svaté.

Synodní proces v našich farnostech:
- uskuteční se ve 4 setkáních
- první setkání bude v pátek 5. 11. po večerní mši svaté v 18:45 v kostele sv. Jiljí. Budou představena témata a budeme je v modlitbě svěřovat Duchu Svatému.
- druhé setkání bude v pátek 19.11., kdy se rozdělíme do skupinek, které se pak budou scházet nad vybraným tématem.
- témata a nástin průběhu jednotlivých setkání budou na nástěnce v kostele, na webu farnosti a dostanete je i e-mailem.

Pozvánka na teologické večery:
Ohlášky ze Saleska:

Po mši svaté jste zváni na farní kavárnu.

Dnes odpoledne v 15 hodin bude na Kostelíčku růžencová pobožnost.

V pátek v 18:45 probíhá na faře kurz „Otazníky křesťanství“ pro dospělé, kteří se chtějí blíže seznámit s křesťanstvím nebo se připravit ke křtu, biřmování či svatému přijímání.

Je možné se přihlásit na přípravu na biřmování. Příprava začne v polovině listopadu. Zapisujte se na na webu farnostlisen.cz

Příští neděli 31.10. bude při všech bohoslužbách udílení svátosti nemocných.

Farnost Brno-Nová Líšeň vás zve na 9. ročník Jarmarku pro Radost, který proběhne 21.11. 2021 na slavnost Krista Krále po mši svaté v Salesku. Budeme rádi, když se do příprav jarmarku zapojíte i vy. Můžete darovat domácí produkty, jako zavařeniny, okurky, bylinky a jiné. Můžete i něco pěkného vyrobit. Můžete též darovat např. hry, hračky, knížky, kabelku. To vše pak přineste 7. a 14. listopadu vždy po nedělní mši svaté do Saleska. Darované věci, které se neprodají vrátíme dárcům, proto prosíme uveďte vždy i jméno dárce. Součástí jarmarku bude i koláčový trh, budeme tedy rovněž rádi, když něco dobrého napečete. Výtěžek z jarmarku bude dán na účet farnosti na výstavbu kostela Ducha Svatého v Brně Líšni. Předem velké díky a těšíme se, že se přidáte.
Kontaktní osoba: Marie Tomášová

V úterý 9.11. zve Salesko rodiče a děti na akci „Uspávání zvířátek“. Čelovku či baterku sebou. Sraz před Saleskem.

Během podzimních prázdnin je Salesko uzavřené a ve středu a v pátek nebudou v kapli na Salesku mše svaté.

A z dnešní dětské katecheze: Bartimaios se nedal zastrašit okřikováním davu a volal: Pane Ježíši, smiluj se nade mnou. Volejme a přicházejme k Pánu Ježíši i my. V modlitbě mohu Ježíši říci, co potřebuji, co mi dělá radost, co mám rád, jaké mám starosti. Věřím, že mu na mně záleží.

Synodní proces v našich farnostech:
- uskuteční se ve 4 setkáních
- první setkání bude v pátek 5. 11. po večerní mši svaté v 18:45 v kostele sv. Jiljí. Budou představena témata a budeme je v modlitbě svěřovat Duchu Svatému.
- druhé setkání bude v pátek 19.11., kdy se rozdělíme do skupinek, které se pak budou scházet nad vybraným tématem.
- témata a nástin průběhu jednotlivých setkání budou na nástěnce v kostele, na webu farnosti a dostanete je i e-mailem.

14. září - rozvrh výuky náboženství ve školním roce 2021/22
Farnost Brno-Nová Líšeň

Nová farnost Brno-Nová Líšeň má zřízený bankovní účet u České spořitelny, na kterém shromažďuje prostředky na stavbu nového kostela.
Číslo účtu: 6005005369/0800
Děkujeme všem dárcům. Pán Bůh zaplať.

Farnost Brno-Nová Líšeň má nové webové stránky https://www.farnostnovalisen.cz/


Biskupové zvou k modlitbě

Věřící se mohou propojit modlitbou růžence každý den ve 20 hodin

Pozdravujeme Vás z jednání Stálé rady ČBK v den památky Panny Marie růžencové. Prosíme Vás o modlitbu posvátného růžence na úmysl ukončení pandemie nemoci COVID-19. Modlitba růžence je mocným, a přitom snadno dostupným prostředkem, který je vždy k dispozici. Využívejme jej zvláště v situaci omezených možností účastnit se bohoslužby. Sjednotit se můžeme při modlitbě na tento úmysl každý večer ve 20:00 hodin, ať sami či společně v rodinách.

Na konec je možné připojit společnou modlitbu národů proti pandemii, doporučenou předsedy biskupských konferencí evropských zemí:

Bože, náš Otče, Stvořiteli světa, všemohoucí a milosrdný,
z lásky k nám jsi poslal na svět svého Syna
jako lékaře našich duší a těl.
Shlédni na své děti,
které se v této obtížné, zmatené a zděšené době v mnoha částech
Evropy a světa na Tebe obrací a hledají sílu, spásu a úlevu.
Osvoboď nás od nemoci a strachu, uzdrav naše nemocné,
utěš jejich rodiny, dej moudrost našim vládcům,
sílu a odměnu našim lékařům, sestrám a dobrovolníkům,
věčný život mrtvým.
Neopusť nás v době zkoušky, ale osvoboď nás ode všeho zla.
O toto prosíme Tebe, který se Synem a Duchem Svatým
žiješ a kraluješ na věky věků. Amen.
Maria, Matko uzdravení a naděje, oroduj za nás!


Mons. Jan Graubner, Mons. Jan Vokál, Mons. Jan Baxant, Mons. Martin David


Info ze Saleska:

Pokud potřebujete svátost smíření, návštěvu nemocného, přijmout sv. přijímání… pohovořit s knězem, tak volejte – P. František Ptáček SDB (t. 731 600 068), P. Petr Matula SDB (t.604 469 235).


Pokyny brněnského biskupa Vojtěcha Cikrleho pro brněnskou diecézi v souvislosti s aktuální situací pandemie COVID- 19

S platností od 19. září 2020 uděluje brněnský diecézní biskup Vojtěch Cikrle pro věřící brněnské diecéze, kteří patří do některé z rizikových skupin, dispens od osobní účasti na nedělení bohoslužbě.

Také doporučuje všem, kteří mají jakékoliv příznaky respiračního onemocnění, příp. zvýšenou teplotu, aby se chovali zodpovědně vůči druhým a zvážili svou osobní účast na bohoslužbě. To platí i pro kněze, ministranty a pomocníky při liturgii.

V souvislosti s mimořádným opatřením Ministerstvo zdravotnictví České republiky, platným od 18. září 2020 od 18.00 hodin, dále biskup Vojtěch Cikrle vyzývá duchovní správce farností brněnské diecéze k dodržování limitovaného počtu osob na bohoslužbách a dalších akcích i k dodržování hygienických předpisů, které se dají zjednodušeně označit jako „3R“ : používání roušek, dezinfekce rukou a bezpečné rozestupy.

V kostelích a kaplích má být z kropenek odstraněna svěcená voda a při bohoslužbách vynecháno pozdravení pokoje. Svaté přijímání mají kněží podávat na ruku a dodržovat přitom hygienická opatření. Tam, kde je to možné, doporučuje biskup Cikrle obnovit on-line přenosy bohoslužeb pro ty, kteří se z výše uvedených důvodů nemohou bohoslužby účastnit.

Závěrem biskup Vojtěch Cikrle vzkazuje: „Prosím, abychom všechna nařízení a omezení přijímali jako výraz ohleduplnosti a zodpovědnosti vůči druhým. A stejně jako na jaře, i nyní vám všem děkuji za trpělivost a zodpovědnost v nesení nejistoty, obav a strachu druhých. A také o druhé. Bůh nás provází časem zkoušky, ve kterém zakoušíme křehkost světa, vlastní křehkost i křehkost nebo pevnost mezilidských vztahů. Možná proto, abychom si uvědomovali nejen úžasný dar života, ale abychom s vděčností děkovali také za to, co jsme dosud brali jako naprosté samozřejmosti. Prosím o vzájemnou modlitbu a ze srdce vám všem žehnám.“Informace k fondu PULS: minulý rok v září jste měli naposledy možnost darovat prostřednictvím vyhlášené kostelní sbírky pro účely fondu PULS. Vzhledem k tomu, že tato účelová sbírka se již letos nekoná, rád bych vás pozval k tomu, abyste využili možnosti zasílat své dary bezhotovostně, například převodním příkazem nebo inkasem (přes SIPO) a tak se stali donátory fondu PULS.
Donátorství je totiž výraznou pomocí pro farnost, protože dary donátorů snižují příspěvek, kterým se farnost podílí na zajištění mezd pro kněze naší diecéze. V některých farnostech se tato forma dárcovství osvědčila natolik, že dary donátorů dokonce tento podíl zcela pokryjí a takto ušetřené peníze bychom mohli použít pro jiné farní aktivity.
Stát se donátorem je snadné. Stačí vyplnit přihlášku nebo kliknout na donator.cz. Předem děkuji všem, kdo se rozhodnete podporovat naši farnost i formou donátorství.
Rozvrh výuky náboženství pro školní rok 2020/2021
Biskupství brněnské otvírá od října 2020 roční Teologický kurz, který je vhodný pro ty, kdo si chtějí upevnit nebo rozšířit své náboženské vzdělání, prohloubit duchovní život, prožít společenství církve. Kurz je nutný jako první stupeň vzdělání pro budoucí učitele náboženství nebo pomocníky ve farnosti: akolyty (podávají svaté přijímání), lektory, vedoucí modlitebních společenství. Přihlášky jsou na faře.P. František Vavruša nyní používá emailovou adresu fr.vavrusa@gmail.comFINANČNÍ PODPORA FARNOSTI
V důsledku nařízených karanténních opatření naše farnost přišla na dva měsíce o svůj hlavní zdroj příjmů, kterým jsou pravidelné kostelní sbírky. Navíc byla investována nemalá částka na opravu kapličky v Mariánském údolí. Budeme tedy nyní velmi vděční za jakoukoliv finanční podporu.
Přispívat můžete buď přímo v kostele, nebo převodem na bankovní účet:
č. ú. 4314827359/0800. Na požádání vám rádi vystavíme potvrzení o daru farnosti.
  • Slovo otce biskupa Vojtěcha k novému uspořádání adoračních dnů ve farnostech brněnské diecéze. přečíst


Pozvánky

  • Organizace Maltézská pomoc hledá dobrovolníky - lidi s dobrým srdcem


Mohlo by Vás zajímat