Aktuality19.3.2023 - 4. neděle postní


 • Po mši svaté v 10:00 hodin jste zváni do farní kavárny.
 • Dnes bude pokřtěna Anna Smejkalová.
 • Odpoledne v 15 hodin bude křížová cesta. Po ní jste zváni na setkání ve farní kavárně. Dnes můžeme nabídnout ze dvou filmu: „Co by dělal Ježíš – Pastor a kasino“ nebo film „Dvanáct rozhněvaných mužů“. Večer v 19 hodin bude pokračovat kurz spirituality Život duchovníma očima, tentokrát na téma: Kam mne nese proud? Úvod do rozlišování: O způsobech, jakými k nám Bůh mluví, síle myšlenek i učení se vnímavosti k tomu, kam náš život směřují.
 • V postní době bývá v pátek v 17:30 přede mší svatou modlitba křížové cesty. Po mši svaté bude uvedení do biblických textů nedělní liturgie.
 • V sobotu 25. března pořádá Centrum pro rodinu a sociální péči Diecézní setkání pro rozvedené. Setkání začne v 9:00 hodin mší svatou v katedrále, pak budou v prostorách Centra pro rodinu v ulici Biskupská 7 přednášky z oblasti psychologie, duchovního života a církevního práva. Další informace jsou na nástěnce.
 • Pro ty, kdo žijí v tzv. smíšeném manželství, kdy manžel/manželka není katolického vyznání nebo je nepraktikující, připravujeme duchovní setkání v sobotu 29. dubna od 10 do 17 hodin. Přijede paní Františka Böhmová (sestra Kateřiny Lachmanové) s tématem: Jak prožívat a realizovat víru, když to máme každý trochu jinak. Na tuto duchovní obnovu je třeba se přihlásit, počet míst je omezený. Přihlášky a informace u Elišky Vondráčkové: eliska.vondrackova@centrum.cz, tel. 731 402 736.
 • Ministrantský tábor bude letos v turnusu 12.-19.8. Jako téma byl letos zvolen Klášter. Přihlašování na e-mail Jožkovi Nehybkovi.
 • V zákristii nebo prostřednictvím e-mailu je možné zadávat intence na příští rok. V rozpisu bohoslužeb na našich webových stránkách lze ověřit volné termíny.
 • Nedělní přímluvy mohou být rozšířeny o osobní prosby přítomných. Vzadu v kostele je košíček, do kterého je možné vložit napsanou prosbu, která bude přečtena v přímluvách.
 • Hledáme dobrovolníky na obsluhu do farní kavárny, která je otevřena každou neděli po 10:00 mši svaté ve farním dvoře. Zájemci se mohou hlásit v kostele, nebo u paní Válkové.Přehled zájezdů CK Hladký v roce 2023
Info z farnosti Brno-Nová Líšeň:


 • Po mši svaté jste srdečně zváni do farní kavárny.
 • Dnes v 17:00 hodin bude na Salesku křížová cesta.
 • Ve středu 22.3. v 16:00 hodin vás Salesko zve na VÍTÁNÍ JARA V MARIÁNSKÉM ÚDOLÍ, SRAZ NA TOČNĚ AUTOBUSU Č.55. Akce je vhodná pro rodiny s dětmi, s sebou vhodné oblečení a dobrou náladu.
 • Ve středu 22.3. ve 20:30 hodin bude druhé setkání skupiny „Dialog se světem a ve čtvrtek ve 20:30 hodin skupiny „Media“.
 • V sobotu 25.3. od 14:00 do 17:00 hodin proběhne na Salesku Jarní brigáda, při níž se bude pracovat na úklidu okolí po zimě, stříhání keřů a osazování obrubníků na dětském hřišti. Zveme vás a žádáme o pomoc při úklidu Saleska, kde se setkáváme každou neděli. Rádi bychom znali přibližný počet účastníků, a proto je v kulaťounu list, do nějž můžete napsat svou účast, nebo emailem Petru Matulovi petr.matula@salesko.cz. Pokud doma máte hrábě, zahradní nůžky, rukavice, krumpáče, rozhodně je upotřebíte. Děkujeme za vaši pomoc.
 • Příští neděli 26.3. v 17:00 hodin na Salesku jste zváni na večer chval: Chválíme v Líšni.
 • Na Květnou neděli 2.4. v 16:00 hodin v Salesku bude humanitární přednáška: "Doktor od Viktoriina jezera" na podporu nemocnice v Ugandě založené českým lékařem profesorem Zdeňkem Ráčilem. Věnují se léčbě srpkovité anémie. Bude možnost ochutnat ugandskou kávu a zakoupit výrobky z Ugandy. Vstupné dobrovolné, výtěžek bude věnován na podporu tohoto díla.
 • V rámci naší Farní cesty bychom rádi zjistili, jaká společenství v naší farnosti v současnosti fungují. Proto jsme připravili jednoduchý formulář pro zaznamenání základních informací. Prosíme o vyplnění ideálně jednou osobou za společenství, aby se informace nedublovaly. Smyslem tohoto průzkumu získat rámcový přehled o činnostech v naší farnosti. Předem děkujeme za spolupráci. Odkaz na formulář.
 • Z dětské katecheze: Pán Ježíš umí uzdravit nejen slepého, dokáže uzdravovat i naše oči a naše srdce, abychom byli ochotni vidět ty, kdo potřebují naši pomoc.
 • Pro ty, kdo žijí v tzv. smíšeném manželství, kdy manžel/manželka není katolického vyznání nebo je nepraktikující, připravujeme duchovní setkání v sobotu 29. dubna od 10 do 17 hodin. Přijede paní Františka Böhmová (sestra Kateřiny Lachmanové) s tématem: Jak prožívat a realizovat víru, když to máme každý trochu jinak. Na tuto duchovní obnovu je třeba se přihlásit, počet míst je omezený. Přihlášky a informace u Elišky Vondráčkové: eliska.vondrackova@centrum.cz, tel. 731 402 736.
 • Info pro ministranty a jejich rodiče: Ministrantský tábor bude letos v turnusu 12.-19.8. Jako téma byl letos zvolen Klášter. Přihlašování na e-mail Jožkovi Nehybkovi.
 • I letos jsme pro děti připravili postní projekt, tentokrát s názvem JEŽÍŠ DÁVÁ VODU ŽIVOTA. Symbolem nám bude voda, znázorněná studnou před oltářem, vedle které se nám bude postupně během postních nedělí naplňovat džbán. Postní katecheze budou navazovat na jednotlivá evangelia a každé dítě si odnese úkol na následující týden. Úkoly budou připravené na kartičkách vedle studny, případně budou k dispozici i během týdne v kapli Saleska. Na znamení úmyslu tento úkol plnit přemístí děti ze studny kapičku vody do džbánu (vytvoří kuličku z připravených proužků krepáku), případně mohou kapku přemístit příští neděli jako potvrzení své postní snahy. Cílem je džbán co nejvíce naplnit a celý projekt bude společně uzavřen o Velikonocích. Nechme se společně očistit, napojit a zavlažit vodou života!
 • Světový den mládeže (SDM) – setkání mladých lidí z celého světa s papežem – se bude konat v Lisabonu v Portugalsku od 1. do 6.8.2023 s předprogramem s diecézí od 26. do 31.7.2023. Přihlásit se mohou mladí ve věku 16 - 30 let. Mladší 18 let musí vyplnit kartu mladších s osobou, která za ně ponese zodpovědnost. Všechny informace i přihlašování naleznete na: https://www.svetovednymladeze.cz/. Celková cena za setkání i s předprogramem je 21.000 Kč s tím, že když se přihlásí a uhradí zálohu 5000 Kč do 17.12.2022, tak je sleva 1000 Kč. Bude dobré, když budeme ubytovaní společně na jednom místě s dalšími mladými ze salesiánských středisek. Proto při přihlašování při výběru nabídky z jaké jsem diecéze zaškrtněte „skupina Salesiáni“. To pak bude znamenat, že budeme ubytováni v diecézi Leiria – Fatima. Za líšeňské farnosti je koordinátorem salesián Petr Matula (mail: petr.matula@salesko.cz), tak se na něj obracejte s dotazy i s informací o přihlášení.
 • Abychom šetřili lakovaný povrch parket, připomínáme a prosíme, abyste se při vstupu do tělocvičny na nedělní mši svatou přezouvali. Buď použitím navlékacích přezůvek, nebo vlastními přezůvkami, což se týká asi zvláště děti, kterým jsou nazouváky povětšinou velké. Děkujeme za vaše pochopení a ohleduplnost.
 • Zveme všechny farníky, kterým leží na srdci stavba nového kostela Ducha Svatého, aby se připojili ke společné modlitbě růžence na místě stavby venku na hřišti nebo při dešti v likusáku. Scházíme se opět od září každé úterý od 17 hod. do 17:30. Potom je možnost mše sv. v kostele v 18 hod. nebo v Salesku v 18:15.


14.9. - rozvrh výuky náboženství ve školním roce 2022/23 Aktualizováno 11.10.2022
Díky Ústavu geodézie Fakulty stavební VUT v Brně máme k dispozici 3D model kaple Panny Marie na Kostelíčku v sekci Fotogalerie.

Farnost Brno-Nová Líšeň

Nová farnost Brno-Nová Líšeň má zřízený bankovní účet u České spořitelny, na kterém shromažďuje prostředky na stavbu nového kostela.
Číslo účtu: 6005005369/0800
Děkujeme všem dárcům. Pán Bůh zaplať.

Farnost Brno-Nová Líšeň má nové webové stránky https://www.farnostnovalisen.cz/


Biskupové zvou k modlitbě

Věřící se mohou propojit modlitbou růžence každý den ve 20 hodin

Pozdravujeme Vás z jednání Stálé rady ČBK v den památky Panny Marie růžencové. Prosíme Vás o modlitbu posvátného růžence na úmysl ukončení pandemie nemoci COVID-19. Modlitba růžence je mocným, a přitom snadno dostupným prostředkem, který je vždy k dispozici. Využívejme jej zvláště v situaci omezených možností účastnit se bohoslužby. Sjednotit se můžeme při modlitbě na tento úmysl každý večer ve 20:00 hodin, ať sami či společně v rodinách.

Na konec je možné připojit společnou modlitbu národů proti pandemii, doporučenou předsedy biskupských konferencí evropských zemí:

Bože, náš Otče, Stvořiteli světa, všemohoucí a milosrdný,
z lásky k nám jsi poslal na svět svého Syna
jako lékaře našich duší a těl.
Shlédni na své děti,
které se v této obtížné, zmatené a zděšené době v mnoha částech
Evropy a světa na Tebe obrací a hledají sílu, spásu a úlevu.
Osvoboď nás od nemoci a strachu, uzdrav naše nemocné,
utěš jejich rodiny, dej moudrost našim vládcům,
sílu a odměnu našim lékařům, sestrám a dobrovolníkům,
věčný život mrtvým.
Neopusť nás v době zkoušky, ale osvoboď nás ode všeho zla.
O toto prosíme Tebe, který se Synem a Duchem Svatým
žiješ a kraluješ na věky věků. Amen.
Maria, Matko uzdravení a naděje, oroduj za nás!


Mons. Jan Graubner, Mons. Jan Vokál, Mons. Jan Baxant, Mons. Martin David

Informace k fondu PULS: minulý rok v září jste měli naposledy možnost darovat prostřednictvím vyhlášené kostelní sbírky pro účely fondu PULS. Vzhledem k tomu, že tato účelová sbírka se již letos nekoná, rád bych vás pozval k tomu, abyste využili možnosti zasílat své dary bezhotovostně, například převodním příkazem nebo inkasem (přes SIPO) a tak se stali donátory fondu PULS.
Donátorství je totiž výraznou pomocí pro farnost, protože dary donátorů snižují příspěvek, kterým se farnost podílí na zajištění mezd pro kněze naší diecéze. V některých farnostech se tato forma dárcovství osvědčila natolik, že dary donátorů dokonce tento podíl zcela pokryjí a takto ušetřené peníze bychom mohli použít pro jiné farní aktivity.
Stát se donátorem je snadné. Stačí vyplnit přihlášku nebo kliknout na donator.cz. Předem děkuji všem, kdo se rozhodnete podporovat naši farnost i formou donátorství.FINANČNÍ PODPORA FARNOSTI
V důsledku nařízených karanténních opatření naše farnost přišla na dva měsíce o svůj hlavní zdroj příjmů, kterým jsou pravidelné kostelní sbírky. Navíc byla investována nemalá částka na opravu kapličky v Mariánském údolí. Budeme tedy nyní velmi vděční za jakoukoliv finanční podporu.
Přispívat můžete buď přímo v kostele, nebo převodem na bankovní účet:
č. ú. 4314827359/0800. Na požádání vám rádi vystavíme potvrzení o daru farnosti.
 • Slovo otce biskupa Vojtěcha k novému uspořádání adoračních dnů ve farnostech brněnské diecéze. přečíst • Organizace Maltézská pomoc hledá dobrovolníky - lidi s dobrým srdcem


Mohlo by Vás zajímat