Aktuality25. října - 30. neděle v liturgickém mezidobí
ve středu svátek sv. Šimona a Judy, apoštolů
ve čtvrtek památka bl. Marie Restituty Kafkové, panny a mučednice
v neděli Slavnost Všech svatých

Otcové biskupové nás zvou k modlitbě růžence vždy večer ve 20:00 hodin.

Bohoslužby jsou v současné době neveřejné, mše svaté budou odslouženy v obvyklých dobách podle dohodnutých intencí. Hodinu před každou bohoslužbou bude kostel otevřen k soukromé modlitbě, 10 minut přede mší svatou bude ještě přečteno evangelium a podáno svaté přijímání. Otec biskup po dobu trvání omezení uděluje dispenz od nedělní účasti na mši. Využijte proto přenosy bohoslužeb v médiích nebo si uspořádejte domácí bohoslužbu. V případě dalších potřeby se obraťte na kněze ve farnosti.

V úterý 27. října je adorační den naší farnosti. Jsme tak zapojeni do sítě modliteb v naší diecézi, kdy každý den některá z farností adoruje před vystavenou nejsvětější svátostí. Zároveň je to den společných modliteb s olomouckým kněžským seminářem: my se modlíme za seminář, bohoslovce a představené, bohoslovci se zas modlí za naši farnost. Kostel bude otevřen od 8:30 hodin k adoraci, která bude uzavřena neveřejnou mší svatou v 18:00 hodin. V kostele prosíme dodržujte náležité rozestupy.

Plánovaná společná dušičková pobožnost na hřbitově nebude.

Plnomocné odpustky v dušičkovém období: Pokud věřící z vážných důvodů nemohou navštívit hřbitovy v obvyklé době od 1. do 8. listopadu, mohou odpustky pro zemřelé získat již od 25. října do 1. listopadu.

Podmínky pro získání plnomocných odpustků pro duše v očistci jsou následující:
(1) daný den přijmout eucharistii
(2) navštívit hřbitov a zbožně se pomodlit za zemřelé
(3) a pomodlit se na úmysl Svatého otce
(4) v okruhu těchto dní vykonat svatou zpověď

Info ze Saleska: do odvolání nejsou veřejné mše svaté.Po dobu nařízených vládních opatření:

 • nebude probíhat výuka náboženství
 • nebude v provozu farní kavárna
 • nebude probíhat výměna růžencových tajemství (každý se modlí tajemství, které má momentálně přiděleno)

 • O změně vás budeme včas informovat.  Vzhledem k současné situaci, ve které jsou omezené naše vzájemné kontakty, bychom chtěli vytvořit databázi e-mailových adres farníků. Možná jsou mezi vámi někteří, kdo by měli zájem dostávat na mail aktuální informace nebo naopak výzvy s prosbou o pomoc ve farnosti… Prosíme vás tedy, abyste se ozvali na farní mail brno-lisen@dieceze.cz. Vaši adresu si uložíme a budeme vás v případě potřeby kontaktovat.  Biskupové zvou k modlitbě

  Věřící se mohou propojit modlitbou růžence každý den ve 20 hodin

  Pozdravujeme Vás z jednání Stálé rady ČBK v den památky Panny Marie růžencové. Prosíme Vás o modlitbu posvátného růžence na úmysl ukončení pandemie nemoci COVID-19. Modlitba růžence je mocným, a přitom snadno dostupným prostředkem, který je vždy k dispozici. Využívejme jej zvláště v situaci omezených možností účastnit se bohoslužby. Sjednotit se můžeme při modlitbě na tento úmysl každý večer ve 20:00 hodin, ať sami či společně v rodinách.

  Na konec je možné připojit společnou modlitbu národů proti pandemii, doporučenou předsedy biskupských konferencí evropských zemí:

  Bože, náš Otče, Stvořiteli světa, všemohoucí a milosrdný,
  z lásky k nám jsi poslal na svět svého Syna
  jako lékaře našich duší a těl.
  Shlédni na své děti,
  které se v této obtížné, zmatené a zděšené době v mnoha částech
  Evropy a světa na Tebe obrací a hledají sílu, spásu a úlevu.
  Osvoboď nás od nemoci a strachu, uzdrav naše nemocné,
  utěš jejich rodiny, dej moudrost našim vládcům,
  sílu a odměnu našim lékařům, sestrám a dobrovolníkům,
  věčný život mrtvým.
  Neopusť nás v době zkoušky, ale osvoboď nás ode všeho zla.
  O toto prosíme Tebe, který se Synem a Duchem Svatým
  žiješ a kraluješ na věky věků. Amen.
  Maria, Matko uzdravení a naděje, oroduj za nás!


  Mons. Jan Graubner, Mons. Jan Vokál, Mons. Jan Baxant, Mons. Martin David
  V úterý 27. října je adorační den naší farnosti. Jsme tak zapojeni do sítě modliteb v naší diecézi, kdy každý den některá z farností adoruje před vystavenou nejsvětější svátostí. Zároveň je to den společných modliteb s olomouckým kněžským seminářem: my se modlíme za seminář, bohoslovce a představené, bohoslovci se zas modlí za naši farnost. Prosíme, abyste svou adorační půlhodinku v kostele zapsali do tabulky: https://docs.google.com/document/d/1874youQ0UQKf0b2Dfm4AG6-6POvrSbDwUwnknoGO-UU/edit?usp=sharing

  Info ze Saleska:

  od 12.10. do 25.10. neprobíhají kroužky ani aktivity.

  Bohoslužby v Salesku od 12.10. do 25.10. jsou možné v kapli do 6 lidí – přednost má ten, kdo má úmysl mše.

  Pokud potřebujete svátost smíření, návštěvu nemocného, přijmout sv. přijímání… pohovořit s knězem, tak volejte – P. František Ptáček SDB (t. 731 600 068), P. Petr Matula SDB (t.604 469 235).

  Podzimní prázdniny – od 26.10. do 30.10.2020 – Salesko bude zavřeno a nebudou bohoslužby ve všední den.

  Plánovaná přednáška programu Savio ve středu 21.10.2020 s biskupem Tomášem Holubem se přesouvá na příští rok – termín se upřesní.  Pokyny brněnského biskupa Vojtěcha Cikrleho pro brněnskou diecézi v souvislosti s aktuální situací pandemie COVID- 19

  S platností od 19. září 2020 uděluje brněnský diecézní biskup Vojtěch Cikrle pro věřící brněnské diecéze, kteří patří do některé z rizikových skupin, dispens od osobní účasti na nedělení bohoslužbě.

  Také doporučuje všem, kteří mají jakékoliv příznaky respiračního onemocnění, příp. zvýšenou teplotu, aby se chovali zodpovědně vůči druhým a zvážili svou osobní účast na bohoslužbě. To platí i pro kněze, ministranty a pomocníky při liturgii.

  V souvislosti s mimořádným opatřením Ministerstvo zdravotnictví České republiky, platným od 18. září 2020 od 18.00 hodin, dále biskup Vojtěch Cikrle vyzývá duchovní správce farností brněnské diecéze k dodržování limitovaného počtu osob na bohoslužbách a dalších akcích i k dodržování hygienických předpisů, které se dají zjednodušeně označit jako „3R“ : používání roušek, dezinfekce rukou a bezpečné rozestupy.

  V kostelích a kaplích má být z kropenek odstraněna svěcená voda a při bohoslužbách vynecháno pozdravení pokoje. Svaté přijímání mají kněží podávat na ruku a dodržovat přitom hygienická opatření. Tam, kde je to možné, doporučuje biskup Cikrle obnovit on-line přenosy bohoslužeb pro ty, kteří se z výše uvedených důvodů nemohou bohoslužby účastnit.

  Závěrem biskup Vojtěch Cikrle vzkazuje: „Prosím, abychom všechna nařízení a omezení přijímali jako výraz ohleduplnosti a zodpovědnosti vůči druhým. A stejně jako na jaře, i nyní vám všem děkuji za trpělivost a zodpovědnost v nesení nejistoty, obav a strachu druhých. A také o druhé. Bůh nás provází časem zkoušky, ve kterém zakoušíme křehkost světa, vlastní křehkost i křehkost nebo pevnost mezilidských vztahů. Možná proto, abychom si uvědomovali nejen úžasný dar života, ale abychom s vděčností děkovali také za to, co jsme dosud brali jako naprosté samozřejmosti. Prosím o vzájemnou modlitbu a ze srdce vám všem žehnám.“  Informace k fondu PULS: minulý rok v září jste měli naposledy možnost darovat prostřednictvím vyhlášené kostelní sbírky pro účely fondu PULS. Vzhledem k tomu, že tato účelová sbírka se již letos nekoná, rád bych vás pozval k tomu, abyste využili možnosti zasílat své dary bezhotovostně, například převodním příkazem nebo inkasem (přes SIPO) a tak se stali donátory fondu PULS.
  Donátorství je totiž výraznou pomocí pro farnost, protože dary donátorů snižují příspěvek, kterým se farnost podílí na zajištění mezd pro kněze naší diecéze. V některých farnostech se tato forma dárcovství osvědčila natolik, že dary donátorů dokonce tento podíl zcela pokryjí a takto ušetřené peníze bychom mohli použít pro jiné farní aktivity.
  Stát se donátorem je snadné. Stačí vyplnit přihlášku nebo kliknout na donator.cz. Předem děkuji všem, kdo se rozhodnete podporovat naši farnost i formou donátorství.  Rozvrh výuky náboženství pro školní rok 2020/2021


  Biskupství brněnské otvírá od října 2020 roční Teologický kurz, který je vhodný pro ty, kdo si chtějí upevnit nebo rozšířit své náboženské vzdělání, prohloubit duchovní život, prožít společenství církve. Kurz je nutný jako první stupeň vzdělání pro budoucí učitele náboženství nebo pomocníky ve farnosti: akolyty (podávají svaté přijímání), lektory, vedoucí modlitebních společenství. Přihlášky jsou na faře.

  Kroužky a aktivity v Salesku začaly od pondělí 14. září. Při vstupu do Saleska (školské zařízení) je třeba mít roušku a použít desinfekci u vchodu. Vstup na bohoslužby ve všední den bočním vchodem od dětského hřiště, v neděli hlavním vchodem.

  V Salesku začaly od 1. září pravidelné bohoslužby: v kapli střediska – vstup bočním vchodem od dětského hřiště (úterý 18:15, středa 7:30, pátek 18:15)
  V neděli bude mše sv. v 8:30 v tělocvičně – vstup hlavním vchodem a po ní farní kavárna. Ve vnitřních prostorách je třeba mít roušku na ústa. Je možné si nahlašovat úmysly bohoslužeb.

  V úterý 1. září ve 14:00 začalo další kolo přihlašování na kroužky a aktivity v Salesku. Kroužky a aktivity začínají v pondělí 14. září. Pronájmy začaly od 6. září.


  Výměna kněží v líšeňské farnosti
  Ke dni 1. září 2020 odešel z naší farnosti P. František Vavruša, který zde působil jako farář 15 let. Rozloučili jsme se s ním při mši sv. v neděli 23. srpna. Do jeho nového působiště na Lesné mu přejeme Boží požehnání, hodně sil a pevné zdraví.
  V červenci se z fary odstěhoval P. Zdeněk Drštka, který působil jako administrátor v Ochozi u Brna a Babicích nad Svitavou. P. Miloslav Kabrda zatím na faře zůstává.
  Novým farářem líšeňské farnosti se stal P. ThLic. Petr Šikula. Přišel k nám z farnosti v Klouboukách u Brna, předtím působil pět let ve funkci rektora Papežské koleje Nepomucenum v Římě. V nejbližším čísle Kukátka s ním uveřejníme rozhovor.
  Fotografie z loučení s otcem Františkem a z vítání otce Petra jsou ve Fotogalerii.

  P. František Vavruša nyní používá emailovou adresu fr.vavrusa@gmail.com

  FINANČNÍ PODPORA FARNOSTI
  V důsledku nařízených karanténních opatření naše farnost přišla na dva měsíce o svůj hlavní zdroj příjmů, kterým jsou pravidelné kostelní sbírky. Navíc byla investována nemalá částka na opravu kapličky v Mariánském údolí. Budeme tedy nyní velmi vděční za jakoukoliv finanční podporu.
  Přispívat můžete buď přímo v kostele, nebo převodem na bankovní účet:
  č. ú. 4314827359/0800. Na požádání vám rádi vystavíme potvrzení o daru farnosti.
 • Slovo otce biskupa Vojtěcha k novému uspořádání adoračních dnů ve farnostech brněnské diecéze. přečíst


 • Pozvánky

  • Organizace Maltézská pomoc hledá dobrovolníky - lidi s dobrým srdcem


  Mohlo by Vás zajímat