Aktuality


24.9.2023 - 25. neděle v mezidobí


 • Po mši svaté v 10 hodin bude otevřená kavárna ve farním dvoře. Všichni jste zváni.
 • V sobotu 30. září zveme seniory na mši svatou v 10.00 hodin, při které bude udělována svátost nemocných. Po mši svaté bude připravené kulturní vystoupení a možnost posezení v kavárně při skleničce vína. Pozvěte seniory ve svém okolí.
 • Od 1. října začne v Salesku příprava na svátost biřmování pro mládež. Zájemci se mohou hlásit o. Petru Košákovi, informace jsou na plakátku.
 • Od 5. října začnou setkání Otazníky křesťanství, neboli setkání pro dospělé, kdo se chtějí připravit na křest, biřmování či svaté příjímání nebo chtějí poznat křesťanský životní styl. Setkání budou v 18 hodin na faře. Můžete pozvat své přátele.
 • Chválíme v Líšni - dnes odpoledne v 17 hodin v Salesku. Oslava, chvály, adorace, příležitost ke svátosti smíření. Rodiny vítány. Jste zváni do Saleska
 • Na faru je možné odevzdávat přihlášky do náboženství. Formulář najdete na webu farnosti.
 • Brněnské děkanství připravuje kurz pro nové akolyty. Tuto službu mohou přijmout muži nebo ženy, kteří jsou ochotní službě při eucharistii a chtějí roznášet eucharistii i nemocným, jsou ve věku mezi 30. a 55. rokem, jsou biřmovaní a účastní se mší svatých nejen o nedělích. Kurz se uskuteční o čtyřech sobotních dopolednech, první setkání bude 25. listopadu. Zájemci se mohou hlásit na faře.
 • V zákristii nebo prostřednictvím e-mailu je možné zadávat intence na další půlrok. V rozpisu bohoslužeb na našich webových stránkách lze ověřit volné termíny.
 • Nedělní přímluvy mohou být rozšířeny o osobní prosby přítomných. Vzadu v kostele je košíček, do kterého je možné vložit napsanou prosbu, která bude přečtena v přímluvách.
 • Hledáme dobrovolníky na obsluhu do farní kavárny, která je otevřena každou neděli po 10:00 mši svaté ve farním dvoře. Zájemci se mohou hlásit v kostele, nebo u paní Válkové.Přehled zájezdů CK Hladký v roce 2023
Info z farnosti Brno-Nová Líšeň:


 • Po mši svaté je v Klubu VeSPOD farní kavárna, na kterou jste všichni zváni.
 • Chválíme v Líšni - dnes odpoledne v 17 hodin v Salesku. Oslava, chvály, adorace, příležitost ke svátosti smíření. Rodiny vítány.
 • Biblické hodiny pokračují každé úterý v 19:00.
 • Ve čtvrtek a v pátek je Salesko zavřené a nebude ani večerní růženec ve 20:00 hodin. Nicméně páteční večerní mše v 18:15 bude a stejně tak jsou zváni mladí na Pátky.
 • Od 1. října začne v Salesku příprava na svátost biřmování pro mládež. Zájemci se mohou hlásit o. Petru Košákovi, informace jsou na plakátku.
 • V sobotu 7.10.2023 se v Salesku od 16:00 do 18:00 uskuteční Podzimní salesková burza.
 • Zveme vás na cestovatelskou přednášku – Uganda Zelená perla Afriky – v neděli 8.10.2023 v 16:00 v Salesku. Vstupné dobrovolné. Pořádá nadační fond SSUUBO, Salesko a RC Pastelka.
 • Salesiánská asociace Dona Boska (SADBA) zve každého, kdo cítí sympatie, povolání nebo jej láká misijní služba ve světě nebo i doma, k zapojeni do projektu Adopce nablizko. Misijním dobrovolníkem se může stát každá dospělá osoba, jejíž zdravotní stav to umožňuje. Na misie je také možné vyjet jako manželský pár. Dobrovolníci dávají rok svého života ke službě druhým. Po důkladné přípravě jsou vysíláni na roční dobrovolnou službu do salesiánských středisek po celém světě.  Pomáhají s dětmi a mládeží například ve školách, v sirotčincích či internátech. Mohou ale také pracovat manuálně, zapojit se do výuky technických předmětů, IT podpory, zdravotnictví či administrativy. Naše dobrovolníky vysíláme na rok, případně na letní měsíce. V říjnu začíná nový ročník přípravného kurzu Adopce nablízko. Na webu https://www.adopcenablizko.cz najdete přihlášky a všechny potřebné informace.
 • Jsi mladý, ale přesto starší sedmnácti let, a máš chuť se zapojit? Přijď taky! Hledáme nadšence i do řad organizátorů.
 • Přihlášky na náboženství jsou v kulaťounu a na webových stránkách líšeňské farnosti. Odevzdávat je můžete na Salesku, nebo v Líšni na faře. Pokud bude dítě navštěvovat výuku náboženství na Salesku, je třeba současně zapsat dítě i v informačním systému Saleska.
 • Stále hledáme pomoc s přípravou liturgického prostoru během tohoto roku. Kdyby si to někdo rozmyslel a chtěl nabídnout své síly, ozvěte se prosím otci Vítu Dlapkovi.


Díky Ústavu geodézie Fakulty stavební VUT v Brně máme k dispozici 3D model kaple Panny Marie na Kostelíčku v sekci Fotogalerie.

Farnost Brno-Nová Líšeň

Nová farnost Brno-Nová Líšeň má zřízený bankovní účet u České spořitelny, na kterém shromažďuje prostředky na stavbu nového kostela.
Číslo účtu: 6005005369/0800
Děkujeme všem dárcům. Pán Bůh zaplať.

Farnost Brno-Nová Líšeň má nové webové stránky https://www.farnostnovalisen.cz/


Biskupové zvou k modlitbě

Věřící se mohou propojit modlitbou růžence každý den ve 20 hodin

Pozdravujeme Vás z jednání Stálé rady ČBK v den památky Panny Marie růžencové. Prosíme Vás o modlitbu posvátného růžence na úmysl ukončení pandemie nemoci COVID-19. Modlitba růžence je mocným, a přitom snadno dostupným prostředkem, který je vždy k dispozici. Využívejme jej zvláště v situaci omezených možností účastnit se bohoslužby. Sjednotit se můžeme při modlitbě na tento úmysl každý večer ve 20:00 hodin, ať sami či společně v rodinách.

Na konec je možné připojit společnou modlitbu národů proti pandemii, doporučenou předsedy biskupských konferencí evropských zemí:

Bože, náš Otče, Stvořiteli světa, všemohoucí a milosrdný,
z lásky k nám jsi poslal na svět svého Syna
jako lékaře našich duší a těl.
Shlédni na své děti,
které se v této obtížné, zmatené a zděšené době v mnoha částech
Evropy a světa na Tebe obrací a hledají sílu, spásu a úlevu.
Osvoboď nás od nemoci a strachu, uzdrav naše nemocné,
utěš jejich rodiny, dej moudrost našim vládcům,
sílu a odměnu našim lékařům, sestrám a dobrovolníkům,
věčný život mrtvým.
Neopusť nás v době zkoušky, ale osvoboď nás ode všeho zla.
O toto prosíme Tebe, který se Synem a Duchem Svatým
žiješ a kraluješ na věky věků. Amen.
Maria, Matko uzdravení a naděje, oroduj za nás!


Mons. Jan Graubner, Mons. Jan Vokál, Mons. Jan Baxant, Mons. Martin David

Informace k fondu PULS: minulý rok v září jste měli naposledy možnost darovat prostřednictvím vyhlášené kostelní sbírky pro účely fondu PULS. Vzhledem k tomu, že tato účelová sbírka se již letos nekoná, rád bych vás pozval k tomu, abyste využili možnosti zasílat své dary bezhotovostně, například převodním příkazem nebo inkasem (přes SIPO) a tak se stali donátory fondu PULS.
Donátorství je totiž výraznou pomocí pro farnost, protože dary donátorů snižují příspěvek, kterým se farnost podílí na zajištění mezd pro kněze naší diecéze. V některých farnostech se tato forma dárcovství osvědčila natolik, že dary donátorů dokonce tento podíl zcela pokryjí a takto ušetřené peníze bychom mohli použít pro jiné farní aktivity.
Stát se donátorem je snadné. Stačí vyplnit přihlášku nebo kliknout na donator.cz. Předem děkuji všem, kdo se rozhodnete podporovat naši farnost i formou donátorství.FINANČNÍ PODPORA FARNOSTI
V důsledku nařízených karanténních opatření naše farnost přišla na dva měsíce o svůj hlavní zdroj příjmů, kterým jsou pravidelné kostelní sbírky. Navíc byla investována nemalá částka na opravu kapličky v Mariánském údolí. Budeme tedy nyní velmi vděční za jakoukoliv finanční podporu.
Přispívat můžete buď přímo v kostele, nebo převodem na bankovní účet:
č. ú. 4314827359/0800. Na požádání vám rádi vystavíme potvrzení o daru farnosti.
 • Slovo otce biskupa Vojtěcha k novému uspořádání adoračních dnů ve farnostech brněnské diecéze. přečíst • Organizace Maltézská pomoc hledá dobrovolníky - lidi s dobrým srdcem


Mohlo by Vás zajímat