Aktuality20. června - 12. neděle v mezidobí

Na bohoslužbách není počet účastníků omezen, je třeba splnit 3 podmínky: ochrana respirátorem, rozestupy 2 metry (kromě členů rodiny) a používání dezinfekce na ruce. Dále je dobré se vyhnout podávání rukou a eucharistii nadále přijímat na ruku.

Saleskové bohoslužby prozatím zůstávají v kostele, o změnách budeme informovat.

Intence pro „saleskové bohoslužby“ je možné dohodnout s o. Františkem Ptáčkem.

Ve středu 23.6. bude pro děti po večerní mši svaté táborák na faře.

Dnes po mši svaté v 10:00 hodin bude otevřená farní kavárna.

Příští neděli se při saleskových bohoslužbách rozloučíme s o. Františkem Ptáčkem, který na konci srpna končí službu v naší farnosti.

Sbírka příští neděle bude věnována na bohoslovce.

Nedělní bohoslužby o prázdninách:
Červenec: 7:00, 9:00 na Kostelíčku a v 18:00 hodin.
Srpen: 7:00, 8:30 pro Salesko, 10:00 a v 18:00 hodin.
V Salesku nedělní bohoslužby nebudou.Farnost Brno-Nová Líšeň

Nová farnost Brno-Nová Líšeň má zřízený bankovní účet u České spořitelny, na kterém shromažďuje prostředky na stavbu nového kostela.
Číslo účtu: 6005005369/0800
Děkujeme všem dárcům. Pán Bůh zaplať.

Farnost Brno-Nová Líšeň má nové webové stránky https://www.farnostnovalisen.cz/


1. ledna 2021
Milí přátelé,
o. biskup Vojtěch nám adresuje pozdrav a poselství, ve kterém oznamuje zřízení nové farnosti Brno-Nová Líšeň.
Sídlo nové farnosti bude prozatím na Pohankova 18, tedy u kostela sv. Jiljí. V příloze přikládám zřizovací dekret, ve kterém jsou vypsány ulice spadající do nové farnosti. Příslušnost k farnosti je dána bydlištěm. Všechny záležitosti zůstávají v režimu, na který jste zvyklí.

Přeji požehnaný rok 2021.
o. Petr ŠikulaPo dobu nařízených vládních opatření:

 • nebude probíhat výuka náboženství
 • nebude v provozu farní kavárna
 • nebude probíhat výměna růžencových tajemství (každý se modlí tajemství, které má momentálně přiděleno)

 • O změně vás budeme včas informovat.  Vzhledem k současné situaci, ve které jsou omezené naše vzájemné kontakty, bychom chtěli vytvořit databázi e-mailových adres farníků. Možná jsou mezi vámi někteří, kdo by měli zájem dostávat na mail aktuální informace nebo naopak výzvy s prosbou o pomoc ve farnosti… Prosíme vás tedy, abyste se ozvali na farní mail brno-lisen@dieceze.cz. Vaši adresu si uložíme a budeme vás v případě potřeby kontaktovat.  Biskupové zvou k modlitbě

  Věřící se mohou propojit modlitbou růžence každý den ve 20 hodin

  Pozdravujeme Vás z jednání Stálé rady ČBK v den památky Panny Marie růžencové. Prosíme Vás o modlitbu posvátného růžence na úmysl ukončení pandemie nemoci COVID-19. Modlitba růžence je mocným, a přitom snadno dostupným prostředkem, který je vždy k dispozici. Využívejme jej zvláště v situaci omezených možností účastnit se bohoslužby. Sjednotit se můžeme při modlitbě na tento úmysl každý večer ve 20:00 hodin, ať sami či společně v rodinách.

  Na konec je možné připojit společnou modlitbu národů proti pandemii, doporučenou předsedy biskupských konferencí evropských zemí:

  Bože, náš Otče, Stvořiteli světa, všemohoucí a milosrdný,
  z lásky k nám jsi poslal na svět svého Syna
  jako lékaře našich duší a těl.
  Shlédni na své děti,
  které se v této obtížné, zmatené a zděšené době v mnoha částech
  Evropy a světa na Tebe obrací a hledají sílu, spásu a úlevu.
  Osvoboď nás od nemoci a strachu, uzdrav naše nemocné,
  utěš jejich rodiny, dej moudrost našim vládcům,
  sílu a odměnu našim lékařům, sestrám a dobrovolníkům,
  věčný život mrtvým.
  Neopusť nás v době zkoušky, ale osvoboď nás ode všeho zla.
  O toto prosíme Tebe, který se Synem a Duchem Svatým
  žiješ a kraluješ na věky věků. Amen.
  Maria, Matko uzdravení a naděje, oroduj za nás!


  Mons. Jan Graubner, Mons. Jan Vokál, Mons. Jan Baxant, Mons. Martin David


  Info ze Saleska:

  Pokud potřebujete svátost smíření, návštěvu nemocného, přijmout sv. přijímání… pohovořit s knězem, tak volejte – P. František Ptáček SDB (t. 731 600 068), P. Petr Matula SDB (t.604 469 235).


  Pokyny brněnského biskupa Vojtěcha Cikrleho pro brněnskou diecézi v souvislosti s aktuální situací pandemie COVID- 19

  S platností od 19. září 2020 uděluje brněnský diecézní biskup Vojtěch Cikrle pro věřící brněnské diecéze, kteří patří do některé z rizikových skupin, dispens od osobní účasti na nedělení bohoslužbě.

  Také doporučuje všem, kteří mají jakékoliv příznaky respiračního onemocnění, příp. zvýšenou teplotu, aby se chovali zodpovědně vůči druhým a zvážili svou osobní účast na bohoslužbě. To platí i pro kněze, ministranty a pomocníky při liturgii.

  V souvislosti s mimořádným opatřením Ministerstvo zdravotnictví České republiky, platným od 18. září 2020 od 18.00 hodin, dále biskup Vojtěch Cikrle vyzývá duchovní správce farností brněnské diecéze k dodržování limitovaného počtu osob na bohoslužbách a dalších akcích i k dodržování hygienických předpisů, které se dají zjednodušeně označit jako „3R“ : používání roušek, dezinfekce rukou a bezpečné rozestupy.

  V kostelích a kaplích má být z kropenek odstraněna svěcená voda a při bohoslužbách vynecháno pozdravení pokoje. Svaté přijímání mají kněží podávat na ruku a dodržovat přitom hygienická opatření. Tam, kde je to možné, doporučuje biskup Cikrle obnovit on-line přenosy bohoslužeb pro ty, kteří se z výše uvedených důvodů nemohou bohoslužby účastnit.

  Závěrem biskup Vojtěch Cikrle vzkazuje: „Prosím, abychom všechna nařízení a omezení přijímali jako výraz ohleduplnosti a zodpovědnosti vůči druhým. A stejně jako na jaře, i nyní vám všem děkuji za trpělivost a zodpovědnost v nesení nejistoty, obav a strachu druhých. A také o druhé. Bůh nás provází časem zkoušky, ve kterém zakoušíme křehkost světa, vlastní křehkost i křehkost nebo pevnost mezilidských vztahů. Možná proto, abychom si uvědomovali nejen úžasný dar života, ale abychom s vděčností děkovali také za to, co jsme dosud brali jako naprosté samozřejmosti. Prosím o vzájemnou modlitbu a ze srdce vám všem žehnám.“  Informace k fondu PULS: minulý rok v září jste měli naposledy možnost darovat prostřednictvím vyhlášené kostelní sbírky pro účely fondu PULS. Vzhledem k tomu, že tato účelová sbírka se již letos nekoná, rád bych vás pozval k tomu, abyste využili možnosti zasílat své dary bezhotovostně, například převodním příkazem nebo inkasem (přes SIPO) a tak se stali donátory fondu PULS.
  Donátorství je totiž výraznou pomocí pro farnost, protože dary donátorů snižují příspěvek, kterým se farnost podílí na zajištění mezd pro kněze naší diecéze. V některých farnostech se tato forma dárcovství osvědčila natolik, že dary donátorů dokonce tento podíl zcela pokryjí a takto ušetřené peníze bychom mohli použít pro jiné farní aktivity.
  Stát se donátorem je snadné. Stačí vyplnit přihlášku nebo kliknout na donator.cz. Předem děkuji všem, kdo se rozhodnete podporovat naši farnost i formou donátorství.
  Rozvrh výuky náboženství pro školní rok 2020/2021
  Biskupství brněnské otvírá od října 2020 roční Teologický kurz, který je vhodný pro ty, kdo si chtějí upevnit nebo rozšířit své náboženské vzdělání, prohloubit duchovní život, prožít společenství církve. Kurz je nutný jako první stupeň vzdělání pro budoucí učitele náboženství nebo pomocníky ve farnosti: akolyty (podávají svaté přijímání), lektory, vedoucí modlitebních společenství. Přihlášky jsou na faře.  P. František Vavruša nyní používá emailovou adresu fr.vavrusa@gmail.com  FINANČNÍ PODPORA FARNOSTI
  V důsledku nařízených karanténních opatření naše farnost přišla na dva měsíce o svůj hlavní zdroj příjmů, kterým jsou pravidelné kostelní sbírky. Navíc byla investována nemalá částka na opravu kapličky v Mariánském údolí. Budeme tedy nyní velmi vděční za jakoukoliv finanční podporu.
  Přispívat můžete buď přímo v kostele, nebo převodem na bankovní účet:
  č. ú. 4314827359/0800. Na požádání vám rádi vystavíme potvrzení o daru farnosti.
  • Slovo otce biskupa Vojtěcha k novému uspořádání adoračních dnů ve farnostech brněnské diecéze. přečíst


  Pozvánky

  • Organizace Maltézská pomoc hledá dobrovolníky - lidi s dobrým srdcem


  Mohlo by Vás zajímat