Aktuality26.11.2023 - Slavnost Ježíše Krista Krále


 • Po mši svaté v 10 hodin bude otevřená kavárna ve farním dvoře. Všichni jste zváni.
 • Chválíme v Líšni – modlitba chval – dnes v 17:00 v Salesku. Všichni jste zváni.
 • Pro Ukrajinu se koná sbírka ručních i elektrických invalidních vozíků, berlí pod paži a francouzských holí pro zraněné ruskými minami či granáty. Pomůcky můžete nosit na faru.
 • Program SaVIO – zveme vás ve středu 29.11. v 19:30 na přednášku Petera Tavela – Okovy na křídlech duše.
 • Zveme všechny ženy tento čtvrtek od 18:00 do Dámského klubu na výrobu adventních věnců. Budou k dispozici větvičky jehličnanů a omezené množství ozdob. S sebou si přineste především korpus pro věnec, případně i drobné ozdoby a přírodniny, které bude možné i vzájemně sdílet.
 • Pátek je první v měsíci. Bude obvyklá návštěva nemocných a odpoledne je od 16 hodin v kostele adorace.
 • V pátek po večerní mši svaté budou během adventu bývat biblická zamyšlení k nedělním textům.
 • Příští neděli při všech bohoslužbách bude žehnání adventních věnců.
 • Na sobotu 9. prosince připravujeme duchovní obnovu s o. Petrem Karasem. Začátek je v 9.00 hodin.
 • Během adventu budou roráty v kostele od pondělí do pátku ráno v 6.30, poté bude na faře snídaně pro děti. Kdo byste se mohli zapojit do přípravy snídaní, zapište se prosím do tabulky.
 • Prosíme o pomoc se sněhovou pohotovostí. Více v tabulce.
 • Otevíráme Saleskové kluziště v úterý 28.11.2023 v 16:00.
 • Dětský orchestr hledá nové hudebníky na nácvik vánočních koled. Potřebujeme smyčcové nástroje, hlavně housle, dále pak zobcové flétny a klarinety. Podmínkou zapojení do hry je alespoň jeden rok hry na nástroj, ale jsou velmi vítány i starší děti a mládež. Prosím, zamyslete se a oslovte mladé hudebníky ve svém okolí. Pravidelné zkoušky hudebníků začnou příští neděli 19.11.2023 v 17 hod. ve farní kavárně u sv. Jiljí.
 • Ve středu po mši svaté v 18.45 jsou v kostele na kůru zkoušky sboru na vánoční svátky.
 • Ve čtvrtek 5. října začala setkání Otazníky křesťanství, neboli setkání pro dospělé, kdo se chtějí připravit na křest, biřmování či svaté příjímání nebo chtějí poznat křesťanský životní styl. Setkání budou v 18 hodin na faře. Můžete pozvat své přátele.
 • Jsi věřící a single ve věku 30 - 45 let? Přijď na večerní posezení.
 • Brněnské děkanství připravuje kurz pro nové akolyty. Tuto službu mohou přijmout muži nebo ženy, kteří jsou ochotní službě při eucharistii a chtějí roznášet eucharistii i nemocným, jsou ve věku mezi 30. a 55. rokem, jsou biřmovaní a účastní se mší svatých nejen o nedělích. Kurz se uskuteční o čtyřech sobotních dopolednech, první setkání bude 25. listopadu. Zájemci se mohou hlásit na faře. Přihlašovací formulář.
 • V zákristii nebo prostřednictvím e-mailu je možné zadávat intence na další půlrok. V rozpisu bohoslužeb na našich webových stránkách lze ověřit volné termíny.
 • Nedělní přímluvy mohou být rozšířeny o osobní prosby přítomných. Vzadu v kostele je košíček, do kterého je možné vložit napsanou prosbu, která bude přečtena v přímluvách.
 • Hledáme dobrovolníky na obsluhu do farní kavárny, která je otevřena každou neděli po 10:00 mši svaté ve farním dvoře. Zájemci se mohou hlásit v kostele, nebo u paní Válkové.

Přehled zájezdů CK Hladký v roce 2023
Info z farnosti Brno-Nová Líšeň:


 • Po mši svaté je v Klubu VeSPOD farní kavárna, na kterou jste všichni zváni.
 • Chválíme v Líšni – modlitba chval - dnes. v 17:00 v Salesku. Všichni jste zváni.
 • Přijďte si do Saleska vyrobit adventní věnec. Termíny pro tvoření jsou čtvrtek 30. 11. odpoledne od 14:30, v pátek 1. 12. dopoledne od 9:00 a odpoledne již od 13:30. Přihlašování i platba pouze na recepci od 1. 11. do naplnění kapacity. Cena 150 Kč za korpus, větve, drát, tavná pistole. Na místě bude možné dokoupit drobné ozdoby.
 • Dětský orchestr hledá nové hudebníky na nácvik vánočních koled. Potřebujeme smyčcové nástroje, hlavně housle, dále pak zobcové flétny a klarinety. Podmínkou zapojení do hry je alespoň jeden rok hry na nástroj, ale jsou velmi vítány i starší děti a mládež. Prosím, zamyslete se a oslovte mladé hudebníky ve svém okolí. Pravidelné zkoušky hudebníků začínají dnes v 17 hod. ve farní kavárně u sv. Jiljí.
 • Program SaVIO – zveme vás ve středu 29.11. v 19:30 na přednášku Petera Tavela – Okovy na křídlech duše. Přednáška je zaměřená na 6 nejčastějších témat psychoterapeutické praxe (burn-out, deprese, psychosomatické obtíže, závislosti, narcismus, trauma). Vstupné dobrovolné. Všichni jste srdečně zváni.
 • Otevíráme Saleskové kluziště, a to v úterý 28.11.2023 v 16:00.
  Od pondělí do pátku máme otevřené 1,5 hod. bloky: 16:00-17:30, 18:00-19:30
  V sobotu a neděli máme otevřené 1,5 hod. bloky: 12:00-13:30, 14:00-15:30, 16:00-17:30, 18:00-19:30
  Více informací na webových stránkách Saleska.
 • Brněnské děkanství připravuje kurz pro nové akolyty. Tuto službu mohou přijmout muži nebo ženy, kteří jsou ochotní službě při eucharistii a chtějí roznášet eucharistii i nemocným, jsou ve věku mezi 30. a 55. rokem, jsou biřmovaní a účastní se mší svatých nejen o nedělích. Kurz se uskuteční o čtyřech sobotních dopoledních, první setkání bude 25. listopadu. Zájemci se mohou hlásit na faře. Přihlašovací formulář.
 • Byli bychom rádi, kdyby se naše farnost začátkem příštího roku více angažovala v Tříkrálové sbírce. Proto hledáme člověka, ochotného pomoci s organizací této akce. Kdo by byl ochoten k této službě, prosím, nahlaste se Marii Tomášové. Děkujeme.
 • Biblické hodiny pokračují každé úterý v 19:00.
 • Salesiánská asociace Dona Boska (SADBA) zve každého, kdo cítí sympatie, povolání nebo jej láká misijní služba ve světě nebo i doma, k zapojeni do projektu Adopce nablizko. Misijním dobrovolníkem se může stát každá dospělá osoba, jejíž zdravotní stav to umožňuje. Na misie je také možné vyjet jako manželský pár. Dobrovolníci dávají rok svého života ke službě druhým. Po důkladné přípravě jsou vysíláni na roční dobrovolnou službu do salesiánských středisek po celém světě.  Pomáhají s dětmi a mládeží například ve školách, v sirotčincích či internátech. Mohou ale také pracovat manuálně, zapojit se do výuky technických předmětů, IT podpory, zdravotnictví či administrativy. Naše dobrovolníky vysíláme na rok, případně na letní měsíce. V říjnu začíná nový ročník přípravného kurzu Adopce nablízko. Na webu https://www.adopcenablizko.cz najdete přihlášky a všechny potřebné informace.
 • Jsi věřící a single ve věku 30 - 45 let? Přijď na večerní posezení.
 • Jsi mladý, ale přesto starší sedmnácti let, a máš chuť se zapojit? Přijď taky! Hledáme nadšence i do řad organizátorů.
 • Stále hledáme pomoc s přípravou liturgického prostoru během tohoto roku. Kdyby si to někdo rozmyslel a chtěl nabídnout své síly, ozvěte se prosím otci Vítu Dlapkovi.

Díky Ústavu geodézie Fakulty stavební VUT v Brně máme k dispozici 3D model kaple Panny Marie na Kostelíčku v sekci Fotogalerie.

Farnost Brno-Nová Líšeň

Nová farnost Brno-Nová Líšeň má zřízený bankovní účet u České spořitelny, na kterém shromažďuje prostředky na stavbu nového kostela.
Číslo účtu: 6005005369/0800
Děkujeme všem dárcům. Pán Bůh zaplať.

Farnost Brno-Nová Líšeň má nové webové stránky https://www.farnostnovalisen.cz/


Biskupové zvou k modlitbě

Věřící se mohou propojit modlitbou růžence každý den ve 20 hodin

Pozdravujeme Vás z jednání Stálé rady ČBK v den památky Panny Marie růžencové. Prosíme Vás o modlitbu posvátného růžence na úmysl ukončení pandemie nemoci COVID-19. Modlitba růžence je mocným, a přitom snadno dostupným prostředkem, který je vždy k dispozici. Využívejme jej zvláště v situaci omezených možností účastnit se bohoslužby. Sjednotit se můžeme při modlitbě na tento úmysl každý večer ve 20:00 hodin, ať sami či společně v rodinách.

Na konec je možné připojit společnou modlitbu národů proti pandemii, doporučenou předsedy biskupských konferencí evropských zemí:

Bože, náš Otče, Stvořiteli světa, všemohoucí a milosrdný,
z lásky k nám jsi poslal na svět svého Syna
jako lékaře našich duší a těl.
Shlédni na své děti,
které se v této obtížné, zmatené a zděšené době v mnoha částech
Evropy a světa na Tebe obrací a hledají sílu, spásu a úlevu.
Osvoboď nás od nemoci a strachu, uzdrav naše nemocné,
utěš jejich rodiny, dej moudrost našim vládcům,
sílu a odměnu našim lékařům, sestrám a dobrovolníkům,
věčný život mrtvým.
Neopusť nás v době zkoušky, ale osvoboď nás ode všeho zla.
O toto prosíme Tebe, který se Synem a Duchem Svatým
žiješ a kraluješ na věky věků. Amen.
Maria, Matko uzdravení a naděje, oroduj za nás!


Mons. Jan Graubner, Mons. Jan Vokál, Mons. Jan Baxant, Mons. Martin David

Informace k fondu PULS: minulý rok v září jste měli naposledy možnost darovat prostřednictvím vyhlášené kostelní sbírky pro účely fondu PULS. Vzhledem k tomu, že tato účelová sbírka se již letos nekoná, rád bych vás pozval k tomu, abyste využili možnosti zasílat své dary bezhotovostně, například převodním příkazem nebo inkasem (přes SIPO) a tak se stali donátory fondu PULS.
Donátorství je totiž výraznou pomocí pro farnost, protože dary donátorů snižují příspěvek, kterým se farnost podílí na zajištění mezd pro kněze naší diecéze. V některých farnostech se tato forma dárcovství osvědčila natolik, že dary donátorů dokonce tento podíl zcela pokryjí a takto ušetřené peníze bychom mohli použít pro jiné farní aktivity.
Stát se donátorem je snadné. Stačí vyplnit přihlášku nebo kliknout na donator.cz. Předem děkuji všem, kdo se rozhodnete podporovat naši farnost i formou donátorství.FINANČNÍ PODPORA FARNOSTI
V důsledku nařízených karanténních opatření naše farnost přišla na dva měsíce o svůj hlavní zdroj příjmů, kterým jsou pravidelné kostelní sbírky. Navíc byla investována nemalá částka na opravu kapličky v Mariánském údolí. Budeme tedy nyní velmi vděční za jakoukoliv finanční podporu.
Přispívat můžete buď přímo v kostele, nebo převodem na bankovní účet:
č. ú. 4314827359/0800. Na požádání vám rádi vystavíme potvrzení o daru farnosti.
 • Slovo otce biskupa Vojtěcha k novému uspořádání adoračních dnů ve farnostech brněnské diecéze. přečíst • Organizace Maltézská pomoc hledá dobrovolníky - lidi s dobrým srdcem


Mohlo by Vás zajímat