Litanie v čase nakažlivých nemocí

(pro soukromou modlibu v rodinách)


Pane, smiluj se nad námi.
Kriste, smiluj se nad námi.
Pane, smiluj se nad námi.

Bože, náš nebeský Otče, smiluj se nad námi.
Bože, Synu, Vykupiteli světa,
Bože, Duchu Svatý,
Bože v Trojici jediný,

Bože svatý, smiluj se nad námi.
Bože silný,
Bože, Králi věků nesmrtelný,
Bože v radách nevyzpytatelný,
Bože v soudech nevystižitelný,
Bože, jenž nechceš smrt hříšníka, ale aby se obrátil a žil,
Bože, jenž sesíláš nemoci k naší nápravě,
Bože, jenž nás nabádáš v čase nemoci k trpělivosti,
Bože, jenž hlásáš v čase nemoci nestálost pozemských věcí,
Bože, jenž zkoušíš nemocemi naši trpělivost,
Bože, jenž káráš nemocemi naše hříchy,
Bože, jenž léčíváš duši raněním těla,
Bože, jenž nejistotou smrti voláš k pozornosti,
Bože, jenž máš sečteny dny našeho života,
Bože, jenž máš sečtenou délku naší vezdejší pouti,
Bože, jenž svou pomocí býváš nejbližší, když nebezpečí bývá nejvyšší,
Bože, jenž usmrcuješ i oživuješ,
Bože, jenž připomínáš nemocným smrt, soud a věčnost,

Milostiv nám buď, odpusť nám, Pane.
Milostiv nám buď, vyslyš nás, Pane.
Ode všeho zlého, vysvoboď nás, Pane.
Od každého hříchu,
Od svého hněvu,
Od nakažlivých nemocí,
Od náhlé a nenadálé smrti,
Od nadměrné úzkostlivosti,
Od opovážlivé lehkomyslnosti,
Od reptání proti prozřetelnosti Boží,
Od nadměrného truchlení při ztrátě svých blízkých,
Od věčné smrti,

My hříšníci, prosíme tě, vyslyš nás.
Abys nám odpustil,
Aby ses nad námi smiloval,
Abys dobu svého navštívení ukrátil,
Abys nám dopřál času a milosti k pokání,
Abys v nás vzbudil spasitelné úmysly,
Abys nás ozbrojil křesťanskou statečností,
Abys udělil nemocným trpělivost a odevzdanost do Tvé vůle,
Abys zjednal nemocným potřebné ošetření,
Abys udělil nemocným milost svátostí,
Abys žehnal snahám lékařů,
Abys přijal umírající na milost,

Beránku Boží, který snímáš hříchy světa, odpusť nám, Pane.
Beránku Boží, který snímáš hříchy světa, vyslyš nás, Pane.
Beránku Boží, který snímáš hříchy světa, smiluj se nad námi, Pane.

Kriste, uslyš nás. Kriste, vyslyš nás.

Pane, smiluj se nad námi.
Kriste, smiluj se nad námi.
Pane, smiluj se nad námi.

Otče náš…

Pokořme se pod mocnou rukou Boží
v době jeho navštívení.
Na Pána vložme všechny své starosti,
neboť on se o nás stará.
Pomoz nám, Bože, náš Spasiteli,
pro slávu svého jména nás vysvoboď.
Buď s námi Tvé milosrdenství,
neboť doufáme v Tebe.

Modleme se:
Bože, jenž býváš hříchem rozhněván a pokáním usmiřován,
shlédni milostivě na naše prosby
a vzdal od nás metlu svého hněvu, kterou jsme si zasloužili svými hříchy.

Bože, jenž nechceš smrt hříšníka, ale aby se obrátil a žil,
uděl nám, kteří k Tobě přicházíme se srdcem kajícím,
svou milost a zbav nás svou mocí panující nakažlivé nemoci.

Pane života a smrti,
zachovej nás a vytrhni nás svou mocí z každého nebezpečí.
Osvěť lékaře, aby nemoc přesně poznali
a nemocným věnovali veškerou péči.
Požehnej léky, aby měly žádoucí účinek
a nemocným sloužily k uzdravení.
Kéž nás čas Tvého navštívení povzbudí k nápravě života
a upevní v nás myšlenky na spásu.
Do Tvých rukou poroučíme své tělo i duši.
Vyslyš nás skrze Krista našeho Pána. Amen.