Aktuality7.8. - 19. neděle v mezidobí


 • V pátek bude návštěva nemocných.
 • V sobotu uzavřou v našem kostele sňatek Ján Paulenda a Jana Fišerová.
 • Pravidelná hodinová adorace, která bývá během školního roku v úterý od 18:30 do 19:30, bude v této době pokračovat i během prázdnin.
 • Pozvánka na pouť.
 • Během prázdnin budou nedělní mše svaté v 7:00 u sv. Jiljí a v 9:00 hodin na Kostelíčku. Večerní mše svaté nebudou.
 • Děkujeme všem, kdo se zapojují a zapojí do přípravy bohoslužeb na Kostelíčku.
 • Od září otvírá Biskupství brněnské Teologický kurz, který slouží jako přípravný ročník pro kurzy katecheta nebo pomocník ve farnosti nebo může být příležitostí pro osobní vzdělávání. Přihlášku je možné získat na faře.
 • Během prázdnin je Salesko zavřené, nejsou zde ani nedělní mše svaté.
 • Na webu jsou k dispozici přihlášky do náboženství na příští rok. Vyplněné je můžete posílat na faru.
 • Zveme mládež od 14 do 26 let z obou Líšeňských farností na Celostátní setkání mládeže (CSM) do Hradce Králové od 9. do 14. srpna 2022. Přihlašuje se jednotlivě elektronicky na webových stránkách CSM. Nabízíme společnou cestu. Pokud máte zájem, tak v přihlašovacím formuláři zadejte do kolonky Poznámka: Salesiáni Brno – Líšeň. Zároveň dejte vědět P. Petru Matulovi nebo P. Petru Košákovi. Přihlašující se od 14 do 18 let potřebují zadat do formuláře doprovázejícího, staršího 18-ti let. Můžete také zvolit některého z obou kněží.
 • Je možné zadávat intence mší svatých, buď osobně v zákristii nebo prostřednictvím e-mailu.
 • Hledáme dobrovolníky na obsluhu do farní kavárny, která je otevřena každou neděli po 10:00 mši svaté ve farním dvoře. Zájemci se mohou hlásit v kostele, nebo u paní Válkové.Info z farnosti Brno-Nová Líšeň:
Díky Ústavu geodézie Fakulty stavební VUT v Brně máme k dispozici 3D model kaple Panny Marie na Kostelíčku v sekci Fotogalerie.Aktuální pořad bohoslužeb ve farnostech
sv. Jiljí a Nová Líšeň o prázdninách


Pondělí7:00kostel
Úterý18:00kostelNení večerní adorace
Středa18:00kostel
Čtvrtek8:00kostel
Pátek18:00kostel
Sobota7:30kostel
Neděle7:00kostel
9:00kostelíčekMše svatá na Kostelíčku je za každého počasí

O prázdninách nebudou bohoslužby v Salesku!!!

14. září - rozvrh výuky náboženství ve školním roce 2021/22
Farnost Brno-Nová Líšeň

Nová farnost Brno-Nová Líšeň má zřízený bankovní účet u České spořitelny, na kterém shromažďuje prostředky na stavbu nového kostela.
Číslo účtu: 6005005369/0800
Děkujeme všem dárcům. Pán Bůh zaplať.

Farnost Brno-Nová Líšeň má nové webové stránky https://www.farnostnovalisen.cz/


Biskupové zvou k modlitbě

Věřící se mohou propojit modlitbou růžence každý den ve 20 hodin

Pozdravujeme Vás z jednání Stálé rady ČBK v den památky Panny Marie růžencové. Prosíme Vás o modlitbu posvátného růžence na úmysl ukončení pandemie nemoci COVID-19. Modlitba růžence je mocným, a přitom snadno dostupným prostředkem, který je vždy k dispozici. Využívejme jej zvláště v situaci omezených možností účastnit se bohoslužby. Sjednotit se můžeme při modlitbě na tento úmysl každý večer ve 20:00 hodin, ať sami či společně v rodinách.

Na konec je možné připojit společnou modlitbu národů proti pandemii, doporučenou předsedy biskupských konferencí evropských zemí:

Bože, náš Otče, Stvořiteli světa, všemohoucí a milosrdný,
z lásky k nám jsi poslal na svět svého Syna
jako lékaře našich duší a těl.
Shlédni na své děti,
které se v této obtížné, zmatené a zděšené době v mnoha částech
Evropy a světa na Tebe obrací a hledají sílu, spásu a úlevu.
Osvoboď nás od nemoci a strachu, uzdrav naše nemocné,
utěš jejich rodiny, dej moudrost našim vládcům,
sílu a odměnu našim lékařům, sestrám a dobrovolníkům,
věčný život mrtvým.
Neopusť nás v době zkoušky, ale osvoboď nás ode všeho zla.
O toto prosíme Tebe, který se Synem a Duchem Svatým
žiješ a kraluješ na věky věků. Amen.
Maria, Matko uzdravení a naděje, oroduj za nás!


Mons. Jan Graubner, Mons. Jan Vokál, Mons. Jan Baxant, Mons. Martin David

Informace k fondu PULS: minulý rok v září jste měli naposledy možnost darovat prostřednictvím vyhlášené kostelní sbírky pro účely fondu PULS. Vzhledem k tomu, že tato účelová sbírka se již letos nekoná, rád bych vás pozval k tomu, abyste využili možnosti zasílat své dary bezhotovostně, například převodním příkazem nebo inkasem (přes SIPO) a tak se stali donátory fondu PULS.
Donátorství je totiž výraznou pomocí pro farnost, protože dary donátorů snižují příspěvek, kterým se farnost podílí na zajištění mezd pro kněze naší diecéze. V některých farnostech se tato forma dárcovství osvědčila natolik, že dary donátorů dokonce tento podíl zcela pokryjí a takto ušetřené peníze bychom mohli použít pro jiné farní aktivity.
Stát se donátorem je snadné. Stačí vyplnit přihlášku nebo kliknout na donator.cz. Předem děkuji všem, kdo se rozhodnete podporovat naši farnost i formou donátorství.FINANČNÍ PODPORA FARNOSTI
V důsledku nařízených karanténních opatření naše farnost přišla na dva měsíce o svůj hlavní zdroj příjmů, kterým jsou pravidelné kostelní sbírky. Navíc byla investována nemalá částka na opravu kapličky v Mariánském údolí. Budeme tedy nyní velmi vděční za jakoukoliv finanční podporu.
Přispívat můžete buď přímo v kostele, nebo převodem na bankovní účet:
č. ú. 4314827359/0800. Na požádání vám rádi vystavíme potvrzení o daru farnosti.
 • Slovo otce biskupa Vojtěcha k novému uspořádání adoračních dnů ve farnostech brněnské diecéze. přečíst • Organizace Maltézská pomoc hledá dobrovolníky - lidi s dobrým srdcem


Mohlo by Vás zajímat