Svátosti


Církev slaví sedm svátostí - svátost křtu, biřmování, eucharistie, pokání, pomazání nemocných, kněžství a manželství. V nich a skrze ně dává Kristus sám sebe lidem. Když přijímáme jeho dary, jsme posilováni ve víře a naději, ve své lásce, a dostává se nám jistoty, že jsme milováni. Svátosti jsou viditelná znamení neviditelného působení boží milosti.

Křest


Křest je základem celého křesťanského života každého křesťana. Je branou, která otevírá přístup k ostatním svátostem. Křtem jsme osvobozeni od hříchu, a znovuzrozeni jako boží děti. Křest, který má věčnou platnost, nás přivtěluje k církvi. Lidé, kteří přijímají křest jako dospělí, procházejí přípravou na křest neboli katechumenátem.

Katechumenát není omezen pouze na místní farníky. Mohou se účastnit i ti dospělí, kteří dosud nebyli u zpovědi a 1. sv. přijímání, i ostatní zájemci o prohloubení života z víry. K přípravě je nutno se přihlásit na faře či v kostele. Křest dětí se uděluje ve vlastní farnosti vzhledem k tomu, že dítě se křtem stává členem farní rodiny. Ta je dána místem trvalého bydliště či prokazatelnou pravidelnou účastí na bohoslužbách. Ke křtu v jiné farnosti je třeba mít písemný souhlas vlastního duchovního správce.

Před křtem se požaduje příprava rodičů:

  • u rodičů, kteří měli svátostný (církevní) sňatek, jedno setkání s místním duchovním správcem dle domluvy před křestní nedělí. Toto setkání probíhá na faře na Pohankově 18.
  • u rodičů, kteří neměli svátostný (církevní) sňatek, se koná příprava ve čtyřech setkáních po domluvě rovněž na faře. Kmotrem dítěte musí být biřmovaný katolík, aby byl zajištěn další duchovní růst pokřtěného.

Křest a přípravu je nutno vždy dohodnout předem alespoň telefonicky či osobně na faře. K zápisu do matriky je zapotřebí rodný list dítěte, oddací list rodičů a pokud je jeden z rodičů nepokřtěný či nekatolík, žádá se jeho písemné prohlášení, že se křtem dítěte souhlasí a nebude bránit jeho náboženské výchově. Ostatní informace se poskytují během přípravy.

Biřmování


Při svátosti biřmování je v člověku zdokonalována křestní milost. Křesťané v této svátosti dostávají zvláštní sílu Ducha svatého, což je uschopňuje ještě více šířit a bránit víru slovem a skutkem. Přijetím svátosti říkám Kristu „ano“ a vyznávám, že jsem připraven se ho zastávat a nezapírat svou víru. Biřmování vkládá do duše duchovní charakter – nezrušitelnou pečeť Ducha svatého, proto ji lze přijmout jen jednou. Svátost biřmování uděluje biskup nebo jeho pověřený zástupce.

Svátost křesťanské dospělosti se přijímá nejdříve po dovršení 15 let. Příprava v naší farnosti začíná vždy jednou za dva roky na začátku školního roku a bývá jednou týdně v termínu dohodnutém účastníky. Na přípravu je třeba se přihlásit u místního duchovního správce. Příprava není omezena pouze na místní farníky.

Svátost oltářní - eucharistie


Eucharistií neboli svatým přijímáním získáváme účast na životě našeho Pána Ježíše Krista. V eucharistii se nám zpřítomňuje živý Kristus pod posvěcenými způsobami chleba a vína. K přijímání eucharistie může jít ten, kdo se nedopustil smrtelného hříchu. Příprava dětí na první svaté přijímání probíhá společně s některým z rodičů či jiným dospělým. Začíná vždy na začátku školního roku, jednotlivá setkání dětí bývají ve středu v 17:00 na faře na Pohankově 18, rodiče mají společnou schůzku s místním farářem cca 3x za školní rok. Na katechezi navazuje dětská mše sv. v kostele v 18.00 hodin, na které je žádoucí účast alespoň jednoho z rodičů. K přípravě je možno přijmout děti, které již absolvovaly minimálně dva roky vyučování náboženství ve škole či jinou odpovídající formu katecheze. K přípravě se děti přihlašují v kostele po oznámení v ohláškách začátkem školního roku. 1. sv. přijímání bývá koncem května – začátkem června při mši sv. v 10.00 hodin v kostele.

Pokání a smíření


Svátost pokání nám sjednává odpuštění a smíření s Bohem. Každý pokřtěný může přijmout svátost pokání službou kněze, který je k tomu církví výslovně oprávněn. Každý, kdo se dopustil po křtu těžkého hříchu, se musí smířit s Bohem a společenstvím věřících před přijetím Krista v eucharistii. Svátost pokání se skládá ze tří úkonů kajícníka - lítost, vyznání vin a zadostiučinění neboli pokání. Kněz uděluje rozhřešení - odpuštění hříchů, je vázán zpovědním tajemstvím. Přijímat svátost pokání s užitkem může i ten, kdo se dopouští lehkých hříchů.

Svátost pokání je možno přijmout půl hodiny přede mší svatou nebo kdykoliv po domluvě s knězem.

Svátost nemocných


Přijetím svátosti nemocných člověk získává naději, sílu a útěchu ve své osamělosti, beznaději a nemoci.

Uděluje se individuálně kdykoli na požádání. Může to být jak v kostele, tak v domácím prostředí. Návštěvu kněze doma či udělení svátosti v kostele je nutné předem domluvit s místním duchovním správcem. Přijetí svátosti nemocných (eventuelně dalších svátostí) v nemocnici se dojednává podle toho, které faře je nemocnice svěřena. Je však lépe svátosti přijmout (je-li to možné) ještě před odchodem do nemocnice - prostředí nemocnice většinou neumožňuje potřebné soukromí a soustředění.

Křesťan může přijmout svátost nemocných, kdykoliv těžce onemocní a stejně tak po prvním přijetí, kdykoliv se nemoc zhorší.

Svátost kněžství


Kněžství je svátost, skrze kterou pokračuje v církvi nadále až do konce časů poslání, které Kristus svěřil svým apoštolům. Svátostné kněžství v církvi má tři stupně - biskupy, kněze a jáhny. Pro biskupy a kněze platí v římskokatolické církvi celibát - zřeknutí se manželství. Svěcení vtiskuje nezrušitelné svátostné znamení. Udělovat svátost kněžství ve třech jeho stupních je vyhrazena biskupům. Ti, kteří vnímají povolání k zasvěcenému životu, ať se kontaktují s místním duchovním správcem.

Manželství


Ve svátosti manželství si dva lidé navzájem slibují lásku a věrnost. Společenství, které vytvářejí, se stává ob razem našeho společenství s Kristem. Odevzdávají se jeden druhému a takto se stávají jedním člověkem. Manželství je doživotní svazek.

Manželé skládají během obřadu manželský slib:

Já .....

odevzdávám se tobě .....

a přijímám tě za manželku (manžela).

Slibuji, že ti zachovám lásku, úctu a věrnost,

že tě nikdy neopustím

a že s tebou ponesu všechno dobré i zlé až do smrti.

K tomu ať mi pomáhá Bůh.

Amen.

Příprava snoubenců začíná po domluvě na faře na Pohankově 18 a obnáší zhruba pět setkání. Příprava je povinná pro oba snoubence. K uzavření církevního manželství je zapotřebí, aby alespoň jeden ze snoubenců byl pokřtěný katolík, aby žádný ze snoubenců nebyl rozvedený po předchozím platném manželství (dva nekatolíci nebo nepokřtění uzavírají církevně nerozlučitelné manželství i občanským obřadem!), aby v případě různosti víry oba snoubenci učinili písemné prohlášení o katolickém křtu a výchově dětí a vzájemné toleranci ve víře.

K sepsání protokolu je zapotřebí rovněž potvrzení o křtu (nesmí být starší než zhruba tři měsíce), eventuelně, pokud ani jeden ze snoubenců není z naší farnosti, ještě písemné propuštění vlastního duchovního správce ke sňatku do jiné farnosti.

Termín svatby je dobré si rezervovat s předstihem, rovněž tak i přípravu je nutné absolvovat celou včas - nejlépe dva nebo tři měsíce před samotným sňatkem. O náležitostech nutných k uzavření sňatku v kostele pro státní matriku je nutno se informovat na příslušném matričním úřadě. Pro náš kostel je to matrika Městské části Brno-Líšeň, na matriku je nutno jít nejdříve tři měsíce před datem uzavření sňatku.